درباره ما

اصول در مدرسه توسعه

«ما در پیش دبستانی و دبستان توسعه یاد میگیریم:
۱- چگونه یاد بگیریم.
۲- به جای رقابت با دوستانمان، برای یادگرفتن همکاری کنیم.
۳- به دنیای اطراف مان با دقت نگاه کنیم و ان را بشناسیم
۴- مسئول یادگیری خودمان هستیم و برای ان تلاش می کنیم.
۵- به طور متعادل به رشد ذهنی، جسمی، اجتماعی، و عواطف خود اهمیت بدهیم.
۶- به تفاوت هایی که با هم داریم احترام بگذاریم.
۷- نظرات مختلف می توانند،درست باشند و هر کس حق دارد نظر خودش را داشته باشد.
۸- ما جزیی از یک جامعه هستیم و باید مسئولیت های خودمان را نسبت به جامعه بشناسیم.
۹- همه جانداران حق حیات دارند و باید مراقب ان ها باشیم.
۱۰- تلاش برای یادگیری مهم ترین ارزش است.